Η επιχείρηση ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» προϋπολογισμού 51,6 εκατ. Ευρώ.  Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 396.617,00  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 198.308,50 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 

üΠρομήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
üΠρομήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
üΆλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και μεταφορά δεδομένων κ.α.)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ü αύξηση της κερδοφορίας της
ü ενίσχυση της εξωστρέφειας
ü ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
ü δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.